A used to használata - egyszerűen - 30 példával!

A “used to” szerkezetnek két jelentése, használata létezik:

1.) A magyarban lényegében a “szoktam” múlt idejű értelmének felel meg, tehát olyan cselekvést fejezünk ki vele, amit régebben szoktunk csinálni, de már nem, illetve olyan múltbéli állapotot, ami a múltban igaz volt valakire, de már nem:

used to do somethig – szokott csinálni valamit

Múltbéli szokás kifejezése

I used to visit my grandparents every weekend when I was little. - Minden hétvégén meglátogattam a nagyszüleimet, amikor kicsi voltam.


When Robert was in primary school, he used to get very good grades. - Amikor Robert általános iskolás volt, nagyon jó jegyei voltak.

Luke used to get up at five o’clock when he worked in the factory. - Luke ötkor kelt, amikor a gyárban dolgozott.

Magyarban ilyenkor nem feltétlenül a “szoktam” igét használjuk, mivel hiába múlt idejű az alakja, valójában a jelenre értjük: Nem szoktam reggelizni. (Nem csak azelőtt, de most is megvan ez a szokásom.) Magyarban a used to szerkezetnek valójában a “szoktam volt” felelne meg, de ez archaikus, régies, illetve esetleg bizonyos dialektusokban fordul elő, de a mindennapi nyelvben nem használjuk. Helyette a magyarban olyan időhatározókkal utalunk arra, hogy az adott dolgot a múltban szoktuk csinálni, mint pl. a régen, korábban.


My grandma and I, we used to cook together. - A nagyim és én régebben együtt főztünk.

Paula used to play tennis when she was younger. - Paula fiatalabb korában teniszezett.

Múltbéli helyzet, állapot kifejezése

Magyarban ilyenkor a régen, korábban, azelőtt, valaha szavakat használjuk, és ezekkel is fordítjuk le a “used to” szerkezetnek ezt a jelentését:

They used to live in New York. - Régebben New Yorkban éltek.


Peter used to work as a teacher. - Peter régebben tanárként dolgozott.

Annie and Rosie used to be best friends in kindergartan. - Annie és Rosie az oviban legjobb barátnők voltak.

2. ) A used to ezen kívül kifejez még olyan múltbéli tulajdonságot vagy állapotot is, ami a múltban igaz volt valakire, de már nem:

used to be – régen volt valamilyen


He used to be more confident. What happened to him? - Korábban magabiztosabb volt. Mi történt vele?

A múltra vonatkozó cselekvést, történést, helyzetet szembe állíthatjuk a jelennel, amennyiben nyomatékosítani szeretnénk, de ez nem kötelező.

I used to work in a school, but now I work in the library. - Régebben egy iskolában dolgoztam, de most a könyvtárban dolgozom.

They used to go for a walk every evening. - Azelőtt minden este elmentek sétálni.
(A used to szerkezetnek köszönhetően tudjuk, hogy már nem járnak esténként sétálni, ezt nem szükséges külön kihangsúlyozni, ha nem tartjuk fontosnak.)

A fenti példák mind kijelentő módban vannak.
Kérdésre a did, tagadásra a didn’t segédigét használjuk. Figyelem: kérdő és tagadó mondat esetén is a segédigét ragozzuk, illetve ez fejezi ki az igeidőt is. A főigét nem ragozzuk, annak főnévi igenévi alakja (use) szerepel ezekben a mondatokban.

Kérdés
Did they use to work from home? - Ők azelőtt otthonról szoktak dolgozni?
Did you use to live in Sydney? - Korábban Sydney-ben éltél?
Did they use to be rich? - Ők valaha gazdagok voltak?


Tagadás

I did’t use to work in the evening. - Én korábban nem dolgoztam este.
You didn’t use to like coffee. - Régebben nem szeretted a kávét.
We didn’t use to be that close to our cousins. - Korábban nem álltunk olyan közel az unokatestvéreinkhez.

Tagadó kérdés
Didn’t you use to work with Judy? - Te régebben nem Judy-val dolgoztál?
Didn’t they use to live in Poland? - Ők régebben nem Lengyelországban éltek?
Didn’t Marie used to be more outgoing? - Marie azelőtt nem járt el többet otthonról?


Múltbéli szokás a kifejezésére használhatjuk a would szót is, de csak cselekvés esetén, állapot leírására nem:
He would have a coffe after dinner. / He used to have a coffee after dinner. - Régebben ebéd után megivott egy kávét.


Figyelem!
Ne tévesszük össze a used to szerkezetet a következő szerkezetekkel:

to be used to - hozzá van szokva vmihez (állapot)
She’s not used to work this hard. - Nincs hozzászokva ahhoz, hogy ilyen keményen dolgozzon.

to get used to - hozzászokik vmihez (folyamat)

Some people never get used to live in a big city. Others get used to it quickly.- Egyes emberek sosem szoknak hozzá a nagyvárosban való élethez. Mások gyorsan hozzászoknak.


A fent említett két szerkezet nem csak múlt időre vonatkozhat, és nem csak múlt időben használhatóak, ahogyan a fenti, jelen idejű példákból is láthatjuk.
Ebben a két szerkezetben a used melléknévként, a to pedig elöljárószóként (prepozíció) szerepel.
A cikk témájául szolgáló used to szerkezet esetében viszont a used szó ige, a to pedig a főnévi igenév tartozéka (to work – dolgozni).

De hogyan fejezzük ki a jelenben is meglévő szokásokat?

Egyszerű jelen idővel (Present simple)
I don’t drink tea. - Nem szoktam teát inni.
They don’t go to the cinema. - Ők nem szoktak moziba járni.