Angol idézetek, idézetek angolul - 200, amit nem felejtesz el!

Az angol idézetek közül számos olyan van, amit az ember márpedig nem felejt el egykönnyen. Sokszor merül fel a kérdés: mik a legjobb idézetek angolul? Cikkünkben 200 angol idézettel találkozhatsz, köztük szerelmes idézetekkel is. 


It is not the lead that makes a dog faithful.

Nem a póráz teszi a kutyát hűségessé.


Both of us love only you. Me, and you, too.

Mind a ketten csak téged szeretünk. Én is - te is.


Never show card tricks to those you play poker with.

Soha ne mutass kártyamutatványokat azoknak, akikkel pókerezni szoktál.


The most gentle and sweet revenge is the forgiveness. (Bonart Pierre)

A legnemesebb és legkedvesebb bosszú a megbocsájtás.


He placed his head to hear her heart & whispered: this is my new fav' song.

A fiú hallgatta a lány szívdobogását & azt suttogta: ez az új kedvenc dalom.


If the crocodile ate the enemy does not mean that it became your friend. (Goethe)

Attól, hogy a krokodil megette az ellenséget, még nem a barátod.


You say always what you feel, and you make always what you think.

Mindig azt mondd amit érzel, és mindig tedd azt, amit gondolsz.


There is somebody who is thinking about you right now and wishing that you were around. That's the wonderrful thing about friendship. You always feel loved and cared about.

Van valaki, aki most éppen rád gondol és azt kívánja, bárcsak vele lennél. Ez a csodálatos a barátságban. Érzed, hogy szeretnek és törődnek veled.


My wife is the sweetest, most tolerant, most beautiful woman in the world. This is a paid political announcement.

A felegégem a legdrágább, legtürelmesebb, legszebb nő a világon. Fizetett politikai hirdetést hallottak. (Henny Youngman)


There's this boy and he always makes me smile, no mater how bad I feel.

Itt ez a srác, aki mindig megnevettet, nem számít mennyire rosszul érzem magam.


A friend is one strengthens you with prayers, blessed you with love and encourages you with hope.

A barát az, aki imával erősít, szeretettel áld meg és reménnyel bátorít.


Try to forgive me today because if there is nobody to forgive you tomorrow, you will have a guilty conscience.

Ma bocsáss meg, mert holnap már nem lesz kinek, és neked lesz lelkiismeretfurdalásod.


When I'm with you, tomorrow doesn't matter, I just wanna hug you, feel you, kiss you.

Mikor veled vagyok, nem érdekel, mi lesz holnap, csal ölelni akarlak, érezni, csókolni.


People may or may not say what they mean...but they always say something designed to get what they want.

Az emberek talán nem azt mondják, amit gondolnak...de mindig valami olyat mondanak, amivel megszerezhetik, amit akarnak. (David Mamet)


Everybody lies, but it doesn't matter since nobody listens.

Mindenki hazudik, de ez úgyse számít, mivel senki sem figyel. (Lieberman törvénye)


The sun, the moon and the stars would have disappeared long ago, had they happened to be within reach of predatory human hands.

A nap, a hold és a csillagok régen eltűntek volna, ha a mohó emberi kezek őket is elérik. (Havelock Ellis)


Be careful of your thoughts; they may become words at any moments.

Jól vigyázz a gondolataidra. Bármelyik pillanatban szavakká válhatnak. (Lara Gassen) 


We all want to be happy, and we're all going to die...You might say those are the only two unchallengeably true facts that apply to every human being on this planet.

Boldogok akarunk lenni és mind meg fogunk halni. Talán csak ez a két megkérdőjelezhetetlen igazság az, ami mindenkire érvényes ezen a bolygón. (William Boyd) 


I don't think you know how easily you can make me smile.

Szerintem nem is tudod, hogy mennyire könnyen meg tudsz nevettetni engem.


Before getting married, remember that even the devil was an angel in the beginning.

Mielőtt házasságot kötsz, jusson eszedbe, hogy kezdetben az ördög is angyal volt.


For those who feel the world is a tragedy for those who think is a comedy.

Akik éreznek, azoknak a világ tragédia, azoknak, akik gondolkodnak komédia.


Not everybody is a musician who walks with a violin.

Nem mindenki muzsikus, aki hegedűvel mászkál.


Forgive your enemies, but never forget their names.

Bocsáss meg az ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket. (John Fitzgerald Kennedy)


Never say anything remarkable. It is sure to be wrong.

Soha semmi jelentőset ne mondj. Biztos, hogy tévedés. (Mark Rutheford)


It has been said that when human beings stop believing in God they believe in nothing. The truth is much worse: they believe in anything.

Úgy tartják, hogyha az emberek már nem hisznek Istenben, nem hisznek semmiben. De a helyzet ennél sokkal rosszabb: bármiben hisznek. (Malcolm Muggerridge) 


If life gives you lemons, make lemonade!

Ha az élet citrommal kínál, csinálj belőle limonádét!


The best things in life aren't things.

A legjobb dolgok az életben nem dolgok. (Art Buchwald)


Today the world changes so quickly that in growing up we take leave not just of youth but of the world we were young in.

Manapság a világ olyan gyorsan változik, hogy mikor felnövünk, nemcsak a fiatalságunktól veszünk búcsút, hanem attól a világtól is, amelyben fiatalok voltunk. (Peter Medawar)


You're never too old to learn something stupid.

Az ember soha nem lehet olyan öreg, hogy ne tudjon megtanulni valami új ostobaságot.


Don't be afraid to take a big step if one is indicated. You can't cross a chasm in two small jumps.

Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek. Két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. (David Lloyd George) 


A legkisebb cselekedet is mindig többet ér a legnemesebb szándéknál is.

Happiness is a journey, not a destination. (Robin S. Sharma)


God made men first - because he had to do a rough draft before the masterpiece! 

Isten először a férfit teremtette meg - de csak azért, mert szüksége volt egy piszkozatra a mestermű előtt.


Close your eyes, and you'll see that you're really need!

Csukd be a szemed, és látni fogod azt, amire valójában szükséged van!


A lady is a woman who makes a man behave like a genleman.

Hölgy az, akinek a társaságában úriemberként viselkednek a férfiak. (Russell Lynes)


It takes a second to kiss, a minute to break-up & forever to forget.

Egy másodperc alatt csókolhatsz, egy perc alatt szakíthatsz, de sohasem felejthetsz!


People miss a great deal by being sensible.

Az ember rengeteget veszít, ha sohasem veszíti el a fejét. (Martha Gellhorn)


Don't mix up probability and reality.

Ne téveszd össze a valószínűséget a valósággal. (G. B.)


Losers are never right.

A vesztesnek soha nincs igaza. (G. B.)


Ha nem tudsz szert tenni egy csodára, akkor válj te magad a csodává.

There’s no destination. The journey is all that there is, and it can be very, very joyful. (Srikumar Rao)


So hard to stop crying when the person who made you cry is the only one that can make you stop.

Nehéz abbahagyni a sírást, mikor csak az a személy tudna téged megvigasztalni, aki miatt sírsz.


It is hard to believe that a man is telling the truth when you know that you would lie if you were in his place.

Nehéz elhinni, hogy valaki igazat mond, ha tudjuk, hogy mi az ő helyében hazudnánk. (H.L. Mencken)


Why should I be afraid of the next day? I am not sure I will see it.

Miért rettegnék a holnaptól? Nem is biztos, hogy megélem. (G. B.)


How could you be faithful to yourself when you don't even know what you want, where you came from, who you are, and where you are going?

Hogyan lehetnél hű önmagadhoz, amikor azt sem tudod, hogy mit akarsz, ki vagy, honnan jöttél, hová tartasz? (G. B.)


Pretend to be truthful until you succeed perfectly.

Addig próbálkozz az őszinteséggel, amíg tökéletesen nem sikerül. (G. B.)


The eternal talker has no time left, either to hear or to learn.

Az örökös fecsegőnek nem marad ideje se hallgatásra, se tanulásra. (G. B.) 


You should do nobly even if you weren't nobly born.

Nemes cselekedethez nem szükséges nemes származás. (G. B.)


Tell her that you love her! You've got nothing to lose but you'll always regret it if you don't.

Mondd meg neki hogy szereted, hiszen nincs mit veszítened, de mindig bánni fogod, ha nem teszed meg.


Don't deceive yourself by looking at yourself in a mirror and feel satisfied, other people are not sure whether to be satisfied with you, and they are not looking at you in a mirror.

Ne áltasd magadat, mikor a tükörbe nézve elégedett vagy magaddal, nem biztos, hogy mások is elégedettek lesznek veled; ők nem a tükörben látnak. (G. B.)


So love the people who treat you right, forget about the ones who don't.

Szeresd azokat, akik jók hozzád, felejtsd el azokat akik nem.


Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.

A kedvesség fontosabb, mint a bölcsesség, és ennek a gondolatnak a felismerése a bölcsesség kezdete.


On the keyboard of love, always keep one finger on the escape key.

A szerelem klaviatúráján az egyik ujjunkat tartsuk mindig az escape billentyűn. (Graffiti)


I like work; it fascinates me. I can sit and look at it for hours.

Szeretem a munkát; lenyűgöz. Képes vagyok órákig ülni és nézni. (J.K. Jerome)


In 3 words I can explain what I've learned about life: it goes on.

Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.


Is there such a thing as life before death?

Vajon van-e élet a halál előtt? (Graffiti)


You're only young once. After that you'll have to find another excuse.

Csak egyszer vagyunk fiatalok. Utána más mentséget kell találnunk. (Graffiti)


The problem with reality is the lack of background musik.

A valósággal az a gáz, hogy nincsen hozzá háttérzene.


Do you ever wonder if we make the moments in our life or if the moments make our life?

Elgondolkodtál már azon, hogy vajon az életünkben mi alakítjuk a pillanatokat, vagy a pillanatok alakítják az életünket?


No wise man ever wished to be young.

A bölcs emberek sohasem kívánták, hogy fiatalok legyenek. (Jonathan Swift)


"Be yourself" is about the worst advice you can give to people.

Talán a legeslegrosszabb tanács, amit bárkinek is adhatunk, az hogy légy önmagad.


Truth is never pure, and rarely simple.

Az igazság sohasem színtiszta és ritkán egyszerű. (Oscar Wilde)


Life is too much important to be taken seriously.

Az élet túl fontos ahhoz, hogy mindig komolyan vegyük. (Oscar Wilde)


The most wasted of all days is one without laughter.

A legelfecséreltebb nap az, amelyiken egyszer sem nevettünk.(E E Cummings)


Life is about timing.

Az élet lényege a jó időzítés. (Carl Lewis)


God made men big and strong so we wouldn't have to be afraid of woman; it didn't work.

Isten azért teremtette a férfit nagynak és erősnek, hogy ne kelljen félnie a nőtől. Nem jött be. (PC Seldom)


Friendship is Love without his wings.

A barátság szerelem a szárnyai nélkül. (Lord Byron)


I don't mind lies, but I hate inaccuracy.

Nem zavar a hazugság, de gyűlölöm a pontatlanságot. (Samuel Butler)


There is no stronger bond of friendship than a mutual enemy.

Nincs erősebb kötelék a barátságban, mint egy közös ellenség. (Frankfort Moore)


Both read the Bible day and night, but you read black where I read white.

Mindketten olvassuk a bibliát éjjel, nappal, de te feketét olvasol ott, ahol én fehéret. (William Blake)


To believe only possibilities is not faith, but mere philosophy.

Hinni a lehetőségekben nem hit, hanem merő filozófia. (Sir Thomas Browne)


Truth is the most thing we have. Let us economize it.

Az igazság a legértékesebb, amink van, jól gazdálkodjunk vele. (Mark Twain)


Truth wears a different face to everybody.

Az igazság mindenkinek más arcot mutat. (James Russel)


When we are running in the wrong direction there is no sense in increasing the speed.

Ha rossz irányba futunk, nincs értelme fokozni az iramot.


Don't forget: beautiful sunsets need cloudy skies...

Ne feledd: A gyönyörű naplementékhez felhős égbolt kell...


Work out your own salvation. Do not depend on others.

Munkálkodj a saját üdvösségeden. Ne függj másoktól. (Buddha)


Smile! It's the second best thing you can do with your lips.

Mosolyogj - ez a második legjobb dolog, amit az ajkaiddal tehetsz.


One half of the world cannot understand the plesures of the other.

A világ egyik fele nem képes megérteni a másik felének örömeit.


May love fill your heart, compassion guide your mind, faith rule your soul...

Szeretet töltse meg szívedet, könyörület az elmédet, hit a lelkedet... (Coelho)


Love is giving someone your heart & trusting he/she wouldn't break it.

A szerelem annyi, mint odaadni a szíved valakinek, és közben azt remélni, hogy nem fogja összetörni.


All men and women are connected by an energy called love, the raw material from which the universe was built.

Minden férfit és nőt a szeretet nevű energia kötti össze, az a nyersanyag, amelyből a világmindenség épült fel... (Coelho)


To heal our wounds, we need courage to face them.

A sebeink meggyógyításához szükségünk van bátorságra, hogy szembenézzünk velük.


It took me years to understand this, but now I know: braveness is not the absence of fear but rather the strength to keep on going forward despite the fear...

Évekig tartott míg megértettem, de most már tudom: a bátorság nem a félelem hiánya, hanem az erő, amivel a félelem ellenére is folytatjuk...


All the world's a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts...


Színház az egész világ.

És szinész benne minden férfi és nő;

Fellép s lelép;

S mindenkit sok szerep vár életében...

Shakespeare: Ahogy tetszik 2/7 Szabó Lőrinc fordításaShakespeare: Hamlet 3/1


To be, or not to be: that is the question:

Whether 'tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of troubles,

And by opposing end them?


Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.

Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;

Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,

S fegyvert ragadva véget vet neki?


Live life how you want & not how the others want you to!

Úgy éld az életed, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy mások akarják!


I forgive, but I never forget!

Megbocsátok, de sohasem felejtek!


The hardest words to say are the words that mean the most.

Azokat a szavakat a legnehezebb kimondanunk, amelyek a legtöbbet jelentik.


In life there aren't failures, just lessons that need to be learned.

Az életben nincsenek kudarcok, csak olyan leckék, amiket meg kell tanulnunk.


Never be sad for what is over, just be glad that it was once yours.

Ne szomorkodj amiatt, hogy ami volt, elmúlt - inkább örülj, hogy egyszer a tiéd lehetett.


Everyone is here in the universe because he or she has a place to fill and every piece must fit itself into a big jigsaw puzzle.

Mindenki azért él, mert van egy darabka hely, amit be kell töltenie, és ezeknek a daraboknak passzolni kell egymáshoz, mint egy nagy kirakós játékban.


It could be sad how times change. When you walk away by someone you used to be able talk for hours and now this person can barely even look at you.

Szomorú tud lenni, hogy változnak az idők. Amikor elsétálsz valaki mellett, akivel régen órákig tudtál beszélni, most pedig még csak rád sem néz.


Wanna be happy? Then do 3 things: be with who makes you smile, laugh as much as you breath, and love as long as you live.

Boldog akarsz lenni? Akkor három dolgot tegyél: légy azokkal, akik megmosolyogtatnak, nevess annyiszor, ahányszor csak levegőt veszel, és szeress addig, amíg csak élsz.


Man can live about 40 days without food; about 3 days without water; about 2 minutes without air; but only for 1 second without hope.

Az ember kibír 40 napot élelem nélkül, 3 napot víz nélkül, 2 percet levegő nélkül - de egy másodpercnél sem képes tovább élni remény nélkül.


Sometimes you need to move on if anything bad happens. It's gonna be a chapter in the past - but be careful, do not ever close the book! Just turn the page.

Néha egyszerűen csak tovább kell majd lépned, ha valami rossz történik. Ez egy fejezet lesz a múltadban, de vigyázz! A könyvet sose zárd be. Csak lapozz tovább.


Feelings change, but memories don't.

Az érzések változnak, de az emlékek örökké megmaradnak.


When life gives you a hundred reasons to cry, show life a thousand reasons to smile.

Amikor az élet száz okot ad arra, hogy sírj, mutass fel ezer okot arra, hogy mosolyogj.


Often in life we forget the things we should remember, and remember the things we should forget.

Gyakran megesik az életben, hogy elfelejtjük azokat a dolgokat, amikre emlékeznünk kellene, és olyan dolgokra emlékszünk, amiket el kellene feleljtenünk.


Sometimes it's the smallest decisions that can change your life forever.

Néha a legkisebb döntések azok, amik örökre megváltoztatják az életünket.


Have you ever wondered which hurts the most: saying something and then wishing you hadn't or saying nothing and wishing you had?

Eltűnődtél már azon, hogy vajon melyik a rosszabb: kimondani valamit, majd azután azt kívánni, bárcsak ne tetted volna - vagy nem mondani semmit, és később azt kívánni, bárcsak kimondtad volna.


In the end it's not the years in your life that count; it's the life in your years!

A legvégén nem az számít majd, hogy mennyi év volt az életedben, hanem hogy mennyi élet volt az éveidben.


The most wasted day is that in which we have not laughed.

Az a legelpazaroltabb napunk, amikor nincs részünk nevetésben.


Yesterday is history, tomorrow is mistery, today is a gift.

A tegnap történelem, a holnap rejtély, a ma ajándék.


The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!

Az egyetlen ok, amiért valaki gyűlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!


Never let the fear of striking out keep you from playing the game!

Soha nem szabad félned a kudarctól, játszd végig a játékot


Being brave doesn't mean you go looking for trouble.

A bátorság nem abból áll, hogy magunk keressük a bajt.


Try not to become a man of success but rather to become a man of value.

Ne próbálj sikeres ember, inkább értékes.


Dream as if you live forever, live as you'll die today.

Álmodj, mintha örökké élnél, de élj úgy, mintha ma meghalnál.


Rather be hated for who I am than loved for who i am not

Inkább utáljanak azért, ami vagyok, mint szeressenek azért, aki nem.


If a man doesn't remember his past, he has no future.

Ha valaki nem emlékszik a múltjára, akkor nincs jövője sem.


Everything happens for a reason!

Minden okkal történik.


To wish you were someone else is to waste the person you are!

Ha azt kívánod, bárcsak másvalaki lehetnél, elpocsékolod azt azt embert, aki vagy!


Believe in yourself and your dreams. If you don't, who will?

Higyj magadban és az álmaidban. Ha te nem hiszel, akkor ki fog?


I may not be perfect,but it's always me!

Lehet h nem vagyok tökéletes de legalább mindig önmagam vagyok.


The best way to make your dreams come true is to wake up!

A legjobb módja az álmaid megvalósításának az, ha felébredsz.


The greatest barrier to success is the fear of failure .

A siker legnagyobb akadálya a kudarctól való félelem.


To fall is not to fail, you fail when you don't try!

Elhibázni vmit nem hiba. A hiba az, ha meg sem próbálod.


It's easier to go down a hill than up it but the view is so much better at the top

Könnyebb lefelé menni egy hegyről mint felmenni, de a tetejéről mindig szebb a kilátás!


Never regret something that once made you smile.

Soha ne sajnáld azt a dolgot ami valaha mosolyt csalt az arcodra.


Lock me in your heart and trow away the keys! 

Zárj be a szívedbe, a kulcsot pedig dobd el!


Love is a serial killer - we're all just innocent victims.

A szerelem sorozatgyilkos, s mi mind ártatlan áldozatok vagyunk.


I can be nice only  1 person a day. And today isn't your day.

Csak egy emberhez tudok kedves lenni naponta, és ez nem a te napod.


24 beers in a case, 24 hours in a day... coincidence? I think not!

24 doboz sör a ládában, 24 óra egy napban ... véletlen? Nem hiszem! 


I want to be remembered as a girl who always smile even when her heart is broken.

Emlékeztetni akarlak egy olyan lányra, aki mindig mosolyog, még akkor is, ha összetört a szíve.


2 words guys hate. Don't & Stop. Unless you put them together.

2 szó van amit a srácok utálnak. A Ne és a Hagyd abba. Kivéve ha összerakod őket.


The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.

A legnagyszerűbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.


Az összeválogatásnál segítettek nekünk az alábbi weboldalak: 

Wikipédia 

http://esolivia.hupont.hu/

https://idezetmania.eoldal.hu/

https://idezet04.eoldal.hu/