Past Perfect, Befejezett múlt - 30 példán keresztül!

A Past Perfect : egy cselekvés egy másik múltbéli cselekvés előtt történt.

Pl.: Mire hazaértem, a betörők már elmentek. Itt azt kell eldönteni, hogy a két cselekvés közül melyik történt előbb, ha ez megvan, akkor ez lesz a Past Perfect-es tagmondat, a másikat egyszerű múltba kell tenni.

Képzése: személyes névmás + had + ige 3. alakja

pl.:

Mire hazaértem, a betörők már elmentek. - By the time I got home the burglars had already gone.

Mire John megjött, Eva már elment. - By the time John arrived Eva had already left.

Joe nem akart jönni, mert már látta a filmet. - Joe didn’t want to come, because he’d already seen the film.

A had-et ’d-ként vonhatjuk össze.

Mennyire nehéz a használata? 

A Past Perfect az egyik legegyszerűbben megérthető igeidő, mivel túl sok szituáció nincs, amikor alkalmazni kell.

A Past Simple és a Past Continuous használatát hasonlítottuk össze, akkor megállapítjuk, hogy ha az események a múltban időben egymást követik (az egyik befejeződött, majd jött a másik), akkor minden ige Past Simple-ben van és többnyire az ige igekötős magyarul:

I got up at 8 o’clock in the morning, I took a shower/bath, I got dressed, I had breakfast and I left for work. – Felkeltem reggel 8-kor, lezuhanyoztam, felöltöztem, megreggeliztem és elindultam munkába.

A Past Perfect Simple esetében az események fordítva történnek: tehát visszafele mesélem a történetet! Ebben az esetben elkezdem a történtet rendesen Simple Past-ban, de időben nem előre haladok (mit csináltam azután), hanem visszafelé, tehát azt mondom el, hogy mit csináltam, vagy mi történt a már említett (Past Simpel-ben lévő) cselekvést megelőzően:

I didn’t have any money to buy a car for John because I had lost my job the month before. – Nem volt pénzem autót venni Johnnak, mert elvesztettem az állásomat előző hónapban.


Időrendben nézzük az eseményeket, akkor időben először az következett be, hogy elveszettem az állásomat, és azt követően nem volt pénzem autót venni, viszont én nem ilyen sorrendben említem a cselekvéseket, hanem visszafele haladva az időben.

Tehát ha időrendben néznék az eseményeket, akkor így hangzana a mondat:

I lost my job last week so I didn’t have any money to buy a car for John. – Múlt héten elveszítettem az állásomat ezért nem volt pénzem autót venni John-nak.

PL.:
We were driving along the road when we saw a bike which had broken down, so we stopped to see if we could help. – Mentünk az úton, amikor megláttunk egy biciklist, amelyik lerobbant, így megálltunk, hogy megnézzük tudunk-e segíteni.

Időrendi sorrend szerint így történtek a dolgok:

The bike broke down (1). saw it (2.) stopped (3.)

Amikor elmeséltem a történetet, akkor nem időrendben hoztam a történéseket, mert először mondtam, hogy megláttuk az autót, majd azt, hogy ez a bicikli lerobbant. Viszont az, hogy lerobbant, az azt megelőzően történt, hogy megláttuk, az viszont , hogy megálltunk, az azt követően történt, hogy megláttuk.

Elmesélésem szerint így említem a dolgokat:

The car broke down (2.) saw it (1.) stopped (3.)

(Ebben a példában továbbá azt is láthattad, hogy a Past Continuous-nak – we were driving – a történet vonalához semmi köze nem volt, háttér információként szolgált az eseményekhez.)

Tehát még egyszer:a Past Perfect Simple-t akkor kell használni, ha a történet kiinduló pontja egy Simple Past, és mindent, ami az alaphelyzethez képest korábban történt az Past Perfect-ben mondunk.


Present Perfect Simple

Past Perfect Simple

VALAMI TÖRTÉNT (Present Perfect Simple), AMINEK A JELENBEN EREDMÉNYE(I) VAN(NAK) (Present Simple)

VALAMI TÖRTÉNT KORÁBBAN (Past Perfect Simple), AMINEK A MÚLTBAN LETT EREDMÉNYE (Past Simple)

I am not thristy. I have just had lunch.

I was not thristy. I had just had lunch.

Nem vagyok szomjas (most). Épp most ebédeltem.

Nem voltam szomjas (akkor). Épp, hogy megebédeltem (azt megelőzően).

She can’t find her cups. She has lost them.

She couldn’t find her cups. She had lost them.

Nem találja a bögréket (most). Elhagyta őket.

Nem találta a bögréket (akkor). Elhagyta őket (korábban).

The house is dirty. It hasn’t been cleaned for weeks.

The house was dirty. It hadn’t been cleaned for weeks.

Piszkos a ház (most). Hetek óta nem volt kitakarítva.

Piszkos volt a ház (akkor). Hetek óta nem volt kitakarítva (azt megelőzően).


A Past Perfect Simple-nek is természetesen vannak jellemző időhatározói. Többségük ugyanaz lesz, mint a Present Perfect Simple-nél, hisz ahogy azt az előbb megbeszéltük a Past Perfect Simple a Present Perfect Simple múltba másik változata, de van három, ami kifejezetten a Past Perfect Simple igeidőkre lesz jellemző. PL:by

By Monday they had already finished harvesting the corps.

Hétfőre már befejezték a termés betakarítását.

by the time

By the time I arrived somebody had stolen the car

Mire megérkeztem valaki már ellopta az autót.

before

He had never eaten sushi before he went to Japan.

Soha nem evett sushit azelőtt, hogy Japánba utazott.Present Perfect Simple-ben is használtunk, és Past Perfect Simple-ben is használhatjuk őket:

already

He didn’t come with us. She had already seen the film.

Nem jött velünk. Már látta a filmet.

yet

David borrowed the book as he hadn’t read it yet.

Dávid kölcsönkérte a könyvet, mivel még nem olvasta.

just

They weren’t hungry. They had just had lunch.

Nem voltak éhesek. Épp akkor ebédeltek meg.

so far

The scientists were still happy at that time because they hadn’t encountered any problems so far.

A tudósok akkor még örültek, mert addig nem szembesültek egy problémával sem.

after

The kids apologized to their parents after they had broken the crystal vase. It didn’t make things better anyway.

A gyerekek bocsánatot kértek a szüleiktől miután eltörték a kristályvázát. Mindenesetre a helyezet ettől nem lett jobb.

never

My granddad had never seen her other grandchildren before she went to USA to visit them.

Nagypapám soha nem látta az unokáit azelőtt, hogy elment Amerikába,meglátogatni őket.

for

When our friends visited us we had been in England for five months.

Amikor a barátaink meglátogattak minket, már öt hónapja voltunk Angliában.

since

When I met her she had been in Austria since Christmas.

Amikor találkoztam vele, már karácsony óta Ausztriában volt.

…time

That was the second time Sarah had gone fishing with her sisters.

Az volt a második alkalom, hogy sarah horgászni ment a nővéreivel.


Befejezett múlt + just

A 'just' szó, a befejezett múlttal használva, egy olyan eseményre utal, amelyik csak egy rövid idővel történt a jelen pillanat előtt, például:

The plane had just left when I arrived at the airport.

He had just left the kitchen when the police arrived.

I had just put the washing out when it started to snow.

When használata

Két múltbeli eseményt, amelyek követik egymást időben, a „when” és az egyszerű múlt segítségével remekül összekapcsolhatunk, és így egy mondatban fejezhetjük ki őket.

The party started (A buli/parti elkezdődött) + Everybody started to dance (Mindenki táncolni kezdett) = When the party started everybody started to dance (Mikor a buli elkezdődött mindenki táncolni kezdett)

The party started (A buli elkezdődött) + Everybody started to dance (Mindenki táncolni kezdett) = When the party started everybody started to dance (Mikor a buli elkezdődött mindenki táncolni kezdett)

De lehet a when után befejezett múltat is használni, ilyen esetben azt fejezzük ki, hogy a befejezett múlttal kifejezett cselekmény teljesen befejeződött, mire a másik (az egyszerű múlttal) kifejezett elkezdődött.

When he had finished the show he went home. – Miután befejezte a műsort, hazament.

When they had drunk the cola they left. – Miután megitták a kólát, távoztak.

Szóval a műsort befejezte az előadó és utána nem rohant egyből haza, de nem is történt semmi említésre méltó aközött hogy befejezte a műsort és hazament. A második példánál olyan szituációt látunk magunk előtt, hogy két ismerős megitta a kólát, váltottak még néhány szót, majd úgy döntöttek, hogy késő van, eleget ittak és jobb hazamenni.