Past Simple (Egyszerű múlt) - 30 példán keresztül!

Képzése

Az egyszerű múlt alakjait szabályos igék esetében úgy képezzük, hogy a főnévi igenévi alakhoz hozzáadjuk az -ed ragot: arrive – arrived

I arrived We arrived
You arrived You arrived
He/she/it arrived They arrived

Ha az ige e-re végződik, csak egy -d kell hozzáadnunk: love – loved

Ha az ige mássahangzót követő y-ra végződik, az y i-vé változik az -ed rag előtt: cry – cried

Ha az ige rövid mássahangzót követő magánhangzóra végződik, a szóvégi mássalhangzó megkettőződik: stop - stopped

Ebben az igeidőben, legnagyobb bánatunkra, viszonylag sok a rendhagyó ige, ezek nagy része pedig pont a leggyakrabban használt igék közül kerül ki. Ez valójában nem véletlen, ugyanis a nyelvekre jellemző, hogy a gyakori igék a használattól “elkopnak”, megváltoznak, így renddhagyóvá válnak. A ritábban hasznát igékre ez általában azért sem igaz, mert az anyanyelvi beszélők is elfelejtenék, hogy rendhagyó, hiszen nem használják őket gyakran.
Az angol rendhagyó igéket három alakból álló sorozatként tanuljuk meg: eat – ate – eaten. Ezek közül a második alak a past simple alakja.

Kérdés

Kérdést a do segédige egyszerű múlt alakjával (did) képzünk. Ilyenkor, mivel a segédigét ragozzuk (bár ez nem látszik rajta, mivel minden alakja egyforma), a főigét nem ragozzuk, az a főnévi igenévi alakjában áll, tehát -ed rag nélkül.


Did I arrive? Did we arrive?
Did you arrive? Did you arrive?

Did he/she/it arrive? Did they arrive?

Tagadás

Tagadás esetén lehetőségünk van összevont alak használatára is, ami kijelentő és kérdő mondat esetén nincs így. Tagadásra, a kérdéshez hasonlóan a do segédigét használjuk, annak is a past simple alakját (did). Ezt ragozzuk, a főigét pedig nem.


Teljes alak

Összevont alak

I did not arrive
You did not arrive
He/she/it did not arrive

We did not arrive
You did not arrive
They did not arrive

I didn’t arrive
You didn’t arrive
He/she/it didn’t arrive

We didn’t arrive

You didn’t arrive
They didn’t arrive

Tagadó kérdés


Teljes alak

Összevont alak

Did I not arrive?
Did you not arrive?
Did he/she/it not arrive?

Did we not arrive?
Did you not arrive?
Did they not arrive?

Didn’t I arrive?
Didn’t you arrive?
Didn’t he/he/it arrive?

Didn’t we arrive?

Didn’t you arrive?
Didn’t they arrive?Használata

1.) Az egyszerű múltat akkor használjuk, ha olyan cselekvésről vagy történésről beszélünk, ami teljes egészében a múltban törtnént, tehát már lezárult, befejeződött. Erre a befejezettségre bizonyos időhatározók is utalnak, ezért ezekkel az egyszerű múltat használjuk, pl.: yesterday, last week/month/year, last Friday, last summer, five years ago, at 3 o’clock stb.

I moved to Spain last winter. - Tavaly télen Spanyolországba költöztem.
Did you see Michael yesterday? - Láttad tegnap Michaelt?
We didn’t know him tree years ago. - Nem ismertük őt három éve.


2.) Olyan cselekvést vagy történést fejezünk ki vele, ami a múltban bizonyos ideig tartott:

I worked with Mary for two years. - Két évig dolgoztam Mary-vel.
The train was twenty minutes late. - A vonat húsz percet késett.
Did you spend the summer in Portugal? - Portugáliában töltötted a nyarat?
How did you meet your husband? - Hogyan találkoztál a férjeddel?

3.) A szóban forgó cselekvés vagy történés egy konkrét időpontban történt, vagy azt szeretnénk megtudni, hogy milyen időpontban történt:


When did Shakespeare die? - Mikor halt meg Shakespeare?
Shakespeare died in 1616. - Shakespeare 1616-ban halt meg.


When did you finish school? - Mikor fejezted be az iskolát?
We met John yesterday in the supermarket. - Tegnap találkoztunk Johnnal a szupermarketben.

4.) Akkor is ezt az igeidőt használjuk, ha valamilyen eseménysorozatot mesélünk el és a cselekmény halad előre. (Figyelem: ha a körülményeket írjuk le, arra a folyamatos múltat (past continuous) használjuk.)

After Judy graduated from the University of Edinburgh, she went to work for a bank. Ten years later she left her job and moved to Canada with her husband and children. In Canada she started to work in an investment agency. - Miután Judy lediplomázott a Edinburgh-i Egyetemen, elment dolgozni egy bankba. Tíz évvel később otthagyta a munkáját és Kanadába költözött a férjével és a gyerekeivel. Kanadában egy befektetési ügynökségnél kezdett dolgozni.

5.) A múltra jellemző szokás kifejezésére:

Peter never drank whisky. He didn’t like it. - Peter sosem ivott whiskyt. Nem szerette.
Jenny and Julie always went to school together. - Jenny és Julie mindig együtt mentek iskolába.

6.) Egyszerű múltat használunk a második típusú (múlt idejű) feltételes mondatokban:

If I had money, I would travel a lot. - Ha lenne pénzem, sokat utaznék.
If we lived in Barcelona, I would go to the beach every day. - Ha Barcelonában élnénk, minden nap strandra járnék.

7.) Illetve olyan feltételes mondatokban, amelyek a következő kifejezéseket tartalmazzák: if only (bárcsak), as if (mintha), wish (bárcsak)

If only I knew this earlier! - Bárcsak tudtam volna ezt korábban!
He behaves as if he was my boss. - Úgy viselkedik, mintha a főnököm lenne.
I wish I lived closer to the sea. - Bárcsak közelebb laknék a tengerhez.

Az egyszerű és a folyamatos múlt közötti különbség

Mikor használjuk a Past Simple és mikor a Past Continuous igeidőt?


1.) Az egyszerű múlt (Past Simple) már befejezett cselekvést vagy történést fejez ki, míg a folyamatos múlt olyan cselekvést vagy történést, ami épp folyamatban volt, amikor egy másik esemény hirtelen bekövetkezett. Az a hirtelen esemény a folyamatos cselekmény közben kezdődik és be is fejeződik.

Paul was watching TV when he heard knocking on the door. - Paul tévét nézett, amikor kopogást hallott az ajtón.


Az, hogy Paul tévét nézett, folyamatos cselekvés, Paul ült és nézte a tévét. Majd hirtelen meghallotta, hogy valaki kopog az ajtón. Az nem derül ki, hogy a hirtelen cselekvés megszakította-e a folyamatos cselekvést. Feltételezhetjük, hogy Paul felkelt ajtót nyitni, de nem tudjuk.

Paul was walking in the park when he saw Jenny. - Paul a parkben sétált, amikor meglátta Jennyt.

Nem tudjuk, hogy Paul abbahagyta-e a sétát és odament-e Jennyhez, vagy csak tudomásul vette, hogy ott van Jenny, de sétált tovább.


2.) Az egyszerű múltat használjuk akkor, ha valamilyen eseménysorozatot mesélünk el és halad előre a történet. A körülmények leírására azonban a folyamatos múltat használjuk:

Yesterday I went to the park. The sun was shining, the children were playing, dogs were running around. - Tegnap elmentem a parkba. Sütött a nap, a gyerekek játszottak, kutyák szaladgáltak.