Képzése


A folyamatos jelent a következő igealakokból képezzük:

be + -ing

Tehát, a “to be” (lenni) létigét ragozzuk jelen időben, ez lesz a segédigénk. A segédige, amikor összetett igeidő képzésére használjuk, elveszíti eredeti jelentését, és lényegében nem jelent semmit. A jelentést hordozó igét főigének nevezzük. Esetünkben a főige “ing -es” alakját használjuk, ez egyébként a határozói igenév.

Teljes alak

Összevont alak

I am eating

You are eating
He/she/it is eating


We are eating
You are eating

They are eating

I’m eating

You’re eating
He’s/she’s/it’s eating


We’re eating
You’re eating

They’re eatingI’m eating pizza. - Épp pizzát eszem.
Peter is writing an e-mail to his friend Gary who lives abroad. - Peter épp e-mailt ír a barátjának, Gary-nek, aki külföldön él.
We are waiting for you in front of the restaurant. Where are you? - Az étterem előtt várunk rád. Hol vagy?

Ha két cselekvés történik egyszerre, az alany pedig mindkettő esetében ugyanaz, a segédigét nem kell megismételni, hiszen ugyanaz lenne, mivel azt ragozzuk, tehát vele egyeztetjük az alanyt, amit egyszer már megtettünk. Ilyenkor elég a másik főigét önmagában használnunk:

The children are watching TV and eating pizza. - A gyerekek TV-t néznek és pizzát esznek.
(A gyerekek nézik a tévét és a gyerekek eszik a pizzát, tehát az alany ugyanaz, a gyerekek.)

Ha az alanyok eltérőek, akkor természetesen mindkét alanyhoz jár a segédigéje:
John is washing the car, while Jenny is reading a book. - John autót mos, miközben Jenny könyvet olvas.

Hogyan képezzük a határozói igenevet, azaz, az ing -es alakot?


Az ige főnévi igeneves alakjához hozzákapcsoljuk az -ing toldalékot:
eat – eating; sleep – sleeping


Ha főnévi igenév néma e -re végződik, akkor kiesik:
write – writing, leave – leaving

De ha nem néma, akkor nem!
be – being, see – seeing


Ha a főnévi igenév egy szótagból áll, az utolsó betűje pedig mássalhangzó, akkor a szóvégi mássalhangzó megkettőződik:
shop – shopping, get – getting, sit – sitting

Ha a főnévi igenév kettő vagy több szótagból áll, az utolsó szótag egyetlen magánhangzót tartalmaz, és az utolsó betű egy mássalhangz, akkor a szóvégi mássalhangzó megkettőződik:
admit – admitting, begin - beginning

A módbeli segédigéknek nincs ing -es alakja: can, could, shall, will, may, might, ought, should, would.
A többi segédigének azonban van: be – being, have – having, do – doing.

Vannak igék, amelyeket általában nem használunk folyamatos igeidőkben. Ezeknek az igéknek ettől még lehet ing -es alakjuk. Az ing -es alakot, ami egyébként egy önálló igealak, mégpedig a határozói igenév, más esetekben is használjuk. Tehát az, hogy egy igének létezik ing -es alakja, nem jelenti azt automatikusan, hogy használható folyamatos igeidőben.

Melyek ezek az igék?
- érzékeléssel kapcsolatos igék: see, hear, smell stb.
- érzésekkel, gondolkodással kapcsolatos igék: want, love, hate, like, fear, feel, know, forget, remember, understand stb.

Kérdés kifejezése

Kérdés esetén a segédige megelőzi a személyes névmást.
A kérdő alak csak teljes alak lehet, összevont alakok ebben az esetben nincsenek.

Am I eating? Are we eating?
Are you eating? Are you eating?
Is he/she/it eating? Are they eating?

Are you coming to the party tonight? - Jössz a buliba ma este?
Are you kidding me? - Te most viccelsz velem?
Are you listening to me? - Figyelsz rám?
Is grandpa still reading the newspaper? - Nagypapa még mindig az újságot olvassa?

Tagadás kifejezése


Tagadáskor, ahogy minden összetett igeidő esetén, a segédigét tagadjuk, nem a főigét:

Teljes alak

Összevont alak

I am not eating

You are not eating

He/she/it is not eating


We are not eating
You are not eating

They are not eating

I’m not eating

You aren’t eating

He/she/it isn’t eating


We aren’t eating
You aren’t eating

They aren’t eating


I’m not working at the moment. - Jelenleg nem dolgozom.
We are not watching TV, we are reading. - Nem tévét nézünk, olvasunk.
The children are not playing outside because it’s raining. - A gyerekek nem kint játszanak, mert esik az eső.

Tagadó kérdés

Teljes alak

Összevont alak

Am I not eating?

Are you not eating?

Is he/she/it not eating?

Are we not eating?
Are you not eating?
Are they not eating?

Aren’t I eating?

Aren’t you eating?

Isn’t he/she/it eating?

Aren’t we eating?
Aren’t you eating?
Aren’t they eating?


Why are you not sleeping? - Miért nem alszol?
Aren’t they working today? - Ők ma nem dolgoznak?
Isn’t your aunt living nearby? Lets visit her! - Nem a közelben lakik a nagynénéd? Látogassuk meg!

Használata

A folyamatos jelent a következő esetekben használjuk:

1.) Ha a cselekvés vagy történés éppen folyamatban van akkor, amikor beszélünk róla:
I can answer the phone, I’m taking a shower. - Nem tudom felvenni a telefont, épp zuhanyozom.
I’m standing right in front of your house. Can you see me? - Pont a házad előtt állok. Látsz?

2.) Olyan cselekvésről beszélünk, ami mostanában történik, még ha nem is pont ebben a pillanatban:
Where are you living these days? - Hol laksz mostanában?

3.) Képleíráshoz, amikor arról beszélünk, hogy mit látunk egy képen:
In this photo the children are eating ice cream. Their mom is wearing a yellow dress. Their puppy is sitting next to them. - Ezen a képen a gyerekek fagyit esznek. Az anyukájuk sárga ruhát visel. A kutyusuk mellettük ül.

4.) Ha valamilyen folyamatnak köszönhető változásról beszélünk. Ilyenkor használhatjuk a nowadays (manapság) vagy these days (napjainkban) időhatározókat.
Summers are getting warmer. - A nyarak egyre melegebbek.
These days more and more people are working from home. - Napjainkban egyre több ember dolgozik otthonról.
Nowadays children are watching less TV but using more their smartphones. - Manapság a gyerekek kevesebbet néznek tévét, de többet használják az okostelefonjukat.

5.) Ha azt szeretnénk kifejezni, hogy valamilyen túl gyakori cselekedet, esemény zavar minket. Ilyenkor gyakran használjuk az always szót:
Holly is always asking me weird questions. - Holly mindig fura kérdéseket tesz fel nekem.
He’s always losing his keys. - Mindig elveszíti a kulcsait.

6.) Folyamatosság érzetét keltő cselekvés, még ha nem is szó szerint folyamatos:

Tom is always working. - Tom mindig dolgozik.

7.) Megadott időpontban épp folyamatban lévő cselekvés a jövőben:
At seven I’m cooking dinner. - Hétkor vacsorát főzök. (Lehet, hogy előbb elkezdem, de hétkor épp folyamatban lesz a vacsorafőzés.)

8.) Jövőbeli, már eltervezett cselekvés leírására, tehát olyan cselekvésére, ami biztosan meg fog történni. Egyben kifejezi azt is, hogy adott cselekvés a szándékunkban áll:
Tomorow I’m leaving for London. - Holnap elutazom Londonba.
I’m not helping you if you don’t answer my question. - Nem segítek neked, ha nem válaszolsz a kérdésemre.