Present Perfect (Befejezett jelen) - 30 példán keresztül!

A Present Perfect valójában valahol a jelen és a múlt között helyezkedik el, ezért is fordul elő, hogy míg az angol igeidőt befejezett jelenként ismerjük magyarul, más nyelveknél előfordul a közelmúlt elnevezés is. Magyarra ezt az igeidőt múlt idővel fordítjuk.

A magyarban csak egy múlt idő van, ezért igeidővel nem tudjuk pontosan visszaadni a több múlt idővel rendelkező nyelvek múlt idejeit, de más módon, pl. határozókkal vagy igekötőkkel igen. Ugyan ez a helyzet a jelennel és a jövővel is, hiszen nekünk ezekből is csak egy- egy van. (Cserébe viszont itt van nekünk a mássalhangzó-hasonulás vagy az alanyi és a tárgyas ragozás, amivel kellőképpen az őrületbe tudjuk kergetni a magyarul tanuló külföldieket.)

Képzése

have + befejezett melléknévi igenév
A befejezett vagy múlt idejű melléknévi igenevet (past participle) az ige harmadik alakjaként is ismerjük. Az angol rendhagyó igéket ugyanis jellemzően három alakjukban tanuljuk meg, ezek a főnévi igenév, az egyszerű vagy elbeszélő múlt (Past simple) és a múlt idejű melléknévi igenév: write – wrote – written. Ez a harmadik alak viszonylag sok ige esetében rendhagyó. A jó hír az, hogy több összetett igeidőnél is használjuk, tehát, ha egyszer megtanuljuk a rendhagyó alakokat, a többi ilyen igeidőhöz is fel tudjuk őket használni.

A szabályos, nem rendhagyó igék esetében a főnévi igenévi alakhoz hozzákapcsoljuk az -ed ragot: to arrive – arrived, to play – played

Minden esetben (kijelentés, kérdés, tagadás) a segédigét (have) ragozzuk, a főige, amit a múlt idejű melléknévi igenévvel fejezünk ki, változatlan marad.


Teljes alak

Összevont alak

I have asked
You have asked
He / she / it has asked


We have asked

You have asked

They have asked

I’ve asked
You’ve asked
He’s / she’s / it’s asked


We’ve asked

You’ve asked

They’ve asked


The letter has arrived. - Megérkezett a levél.
I’ve already had breakfast. - Már reggeliztem.
Robert has closed the windows. - Robert becsukta az ablakokat.

Kérdés kifejezése


Kérdés esetén a sedégige (have) megelőzi a személyes névmást:

Have I asked?
Have you asked?
Has he / she / it asked?


Have we asked?

Have you asked?

Have they asked?


Tagadás kifejezése


Tagadáskor a segédigét (have) tagadjuk, ahogyan ez az összevont alakoknál jól látható:


Teljes alak

Összevont alak

I have not asked
You have not asked
He / she / it has not asked


We have not asked

You have not asked

They have not asked

I haven’t asked
You haven’t asked
He / she / it hasn’t asked


We haven’t asked

You haven’t asked

They haven’t asked

Tagadó kérdés

Teljes alak

Összevont alak

Have I not asked?
Have you not asked?
Has he / she / it not asked?


Have we not asked?

Have you not asked?

Have they not asked?

Haven’t I asked?
Haven’t you asked?
Hasn’t he / she / it asked?


Haven’t we asked?

Haven’t you asked?

Haven’t they asked?

A Present Perfect használata


1.) Olyan múltban történt cselekvés vagy történés kifejezésére, amelyhez nem adunk meg időpontot, tehát csak az derül ki, hogy a cselekvés vagy történés megtörtént, de nem derül ki, hogy mikor (mert nem tudjuk vagy nem fontos).

I’ve heard this story. - Hallottam ezt a történetet. (Lényegtelen, hogy mikor, az a lényeg, hogy tudom, miről van szó.)
Have you seen my glasses? I can’t find them. - Láttad a szemüvegemet? Nem találom.

2.) Ha arról beszélünk, hogy életünk során mit csináltunk már, mi történt már meg velünk, vagy mi nem:

I’ve seen koalas in Australia. - Ausztráliában láttam koalákat.
They haven’t lived abroad. - Ők nem éltek külföldön.

3.) Olyan cselekvés vagy történés elmesélésekor, ami nemrég történt és ennek eredménye valamilyen szempontból fontos számunkra

They’ve left for Vancouver. - Elutaztak Vancouverbe. (Tehát, már nincsenek itt.)

4.) Olyan cselekvés vagy történés esetében, amely valamikor a múltban kezdődött és azóta többször is megtörtént. A pontos időpont ilyenkor szintén lényegtelen.
Have you been many times to Paris? - Sokszor voltál Párizsban?

5.) Ha azt szeretnénk megtudni, hogy megtörtént-e már valaha valami, vagy azt szeretnénk elmondani, hogy még sosem történt meg, illetve csináltunk-e már valamit életünkben vagy még soha, és ehhez az ever (valaha) és a never (soha) időhatározókat használjuk.
Figyelem: a never már önmagában kifejezi a tagadást, ezért az igét ilyenkor nem tagadjuk!

Have you ever met a famous person? - Találkoztál már valaha híres emberrel?

I’ve never seen something like this. - Sosem láttam még ilyet.

6.) Ezzel az igeidővel fejezzük ki azt is, ha most először csinálunk valamit. Ilyenkor magyarra jelen idővel fordítjuk.

It’s the first time I’ve seen a shark. - Most először látok cápát.

7.) Amikor olyan cselekvésről vagy történésről beszélünk, ami azt az időintervallumot is magába foglalja, amikor beszélünk róla. Bizonyos határozók segítenek nekünk ebben: lately / recently (mostanában), today (ma), this morning / afternoon stb., this week / month / year stb., so far (eddig, mostanáig) stb.
Figyelem: ezekkel az időhatározókkal csak addig használhatuk a present perfectet, amíg le nem zárultak, tehát a “this morning”-ot csak délig, hiszen utána már nincs délelőtt, a délelőtt lezárult, hiába nincs vége a mai napnak. Miután lezárult az adott időintervallum, az egyszerű múltat használjuk.

8.) Léteznek további határozószavak is, ameyekkel a befejezett jelent használjuk:

just – épp most


Kijelentő mondatban a segédige és a főige között áll, kérdő mondatban azonban a teljes szerezet mögött:

I’ve just arrived home. - Épp most értem haza.
Have they just gone out? - Épp az előbb mentek el otthonról?

already – már


Have you eaten already? - Ettél már?
I’ve already seen that movie. - Már láttam azt a filmet.

yet – még/már

A yet határozó jelentése alapvetően “még”, kérdő mondatban azonban “már”, mivel arra utal, hogy a kérdésben szereplő cselekvés vagy történés remélhetőleg be fog következni előbb-utóbb.
A yet legtöbbször a mondat végére kerül.

The chidren haven’t finished their homework yet. - A gyerekek még nem fejezték be a házi feladatukat.
Have we arrived yet? - Odaértünk már?

still – még (még mindig)


Your postcard haven’t arrived yet. - Még nem érkezett meg a képeslapod.

I still haven’t finished this book. - Még nem fejeztem be ezt a könyvet.

for – óta


Ha a szóban forgó cselekvés vagy történés még mindig folyamatban van, akkor present perfectet használunk:

They have been living in Scotland for twenty years. - Húsz éve Skóciában élnek. (Még mindig ott élnek, ezért is fordítjuk magyarra jelen idővel.)


Ha viszont a cselekvés már befejeződött, egyszerű múltat használunk:

They lived in Scotland for twenty years. - Húsz éve Skóciában éltek. (De már nem ott élnek.)

since – óta

Mindig befejezett jelennel használjuk, kivéve, ha egy másik tagmondat áll utána, akkor használhatjuk egyszerű múlttal:

We’ve been friends since primary school. - Általános iskola óta barátok vagyunk.
We’ve been friends since I moved here. - Azóta vagyunk barátok, hogy ideköltöztem. (Még mindig barátok vagyunk, de az, hogy ideköltöztem, az egy egyszeri, már lezárult esemény, ezért használunk egyszerű (elbeszélő) múltat.