Present Simple Tense - Egyszerű jelen idő - 30 példán keresztül!

Képzése


I learn We learn
You learn You learn
He / She / It learns They learn

Egyes szám harmadik személyben az ige -s személyragot kap.
Az összes többi személyben az ige alakja változatlan, megegyezik a főnévi igenévi alakkal (főnévi igenév: to learn – tanulni)

Ha az ige ch, o, sh,ss vagy x betűre végződik, a személyrag E/3 -ban -es lesz:

Mr. Brown teaches maths. - Mr. Brown matekot tanít.
Lucy goes to school. - Lucy iskolába megy.
The student finishes his homework. - A tanuló befejezi a házi feladatát.
The plumber fixes the pipes. - A vízvezetékszerelő megjavítja a csöveket.
Johnny misses his friends. - Johnny-nak hiányoznak a barátai. (szó szerint: hiányolja a barátait)

Ha az ige mássalhangzó +y-ra végződik, a személyrag E/3 -ban -es lesz:
to study – studies
David studies medicine. - David orvostudományt tanul.

Kérdés kifejezése

Do I learn? Do we learn?
Do you learn? Do you learn?
Does he/she/it learn? Do they learn?

Kérdést a do segédigével képzünk. Egyes szám harmadik személyben a segédige -s személyragot kap, míg a többi esetben nem változik az alakja.

Ha segédigét használunk, akkor csak a segédigét ragozzuk, a főigét nem. Tehát E/3 -ban is csak a do kap -es ragot (does), a főige (esetünkben a learn) nem.

A fenti példamondatokban eldöntendő kérdés szerepelt (a válasz igen vagy nem).

Kiegészítendő kérdés esetén, a kérdő mondat kérdőszót is tartalmaz. A kérdőszó mindig a do segédige előtt áll:

When do you come home? - Mikor jössz haza?
What does this mean? - Ez mit jelent?


Tagadás kifejezése


I do not learn. / I don’t learn. We do not learn. / We don’t learn.

You do not learn. / You don’t learn. You do not learn. / You don’t learn.

He/she/it does not learn. / He/she/it doesn’t learn. They do not learn. / They don’t learn.


Tagadáskor a kérdéshez hasonlóan a do segédigét használjuk. Egyes szám harmadik személyben itt is

-s személyragot kap, míg a többi esetben az alakja változatlan.
Ebben az esetben is csak a segédige kap személyragot (does not, doesn’t), a főige (learn) nem.

Tagadó kérdés

Do I not learn? Do we not learn?

Do you not learn? Do you not learn?

Does he/she/it not learn? Do they not learn?

Az egyszerű jelen idő használata az angolban

1.) Természeti törvények, általánosan érvényes igazságok megállapítása

Earth is a planet. - A Föld egy bolygó.
Water freezes at 0 degree Celsius. - A víz 0 Celsius fokon fagy.

2.) Tény megállapítása

It’s summer. - Nyár van.
I don’t speak Russian. - Nem beszélek oroszul.
We are in London. - Londonban vagyunk.

3.) Szokásos rendszeres történés vagy állapot kifejezése

We go to school by bus. - Busszal járunk iskolába.
I have two elder sisters. - Két nővérem van.
My dog eats a lot. - A kutyám sokat eszik.
You are very tall for your age. - Nagyon magas vagy a korodhoz képest.

A mondatban ilyenkor gyakoriságot kifejező határozószó is szerepelhet:
often – gyakran, usually – általában, sometimes - néha, occasionally – alkalmanként, always - mindig, never – soha, every Saturday – minden szombaton, twice a week – hetente kétszer, every day – minden nap, once a year – évente egyszer, in the morning – reggel, in the mornings – reggelente

I always get up early. - Mindig korán kelek.
We play tennis twice a week. - Mi heti kétszer teniszezünk.
They watch TV every night. - Ők minden este tévét néznek.
I often play with my dog. - Gyakran játszom a kutyámmal.
I usually visit my family on Sunday. - Általában vasárnap meglátogatom a családomat.
I never drink coffee. - Sosem iszom kávét.
I sometimes go for a walk in the afternoon. - Néha elmegyek sétálni délután.

Whenever, when határozószavakkal
Whenever I agree with you it turns out you were wrong. - Mindig, amikor egyetértek veled kiderül, hogy nem volt igazad.

Ezzel az igeidővel fejezhetjük ki azt is, hogy valamit szoktunk csinálni, anélkül, hogy használnánk a “szokott” szót. Ezt az angolban maga az igeidő fejezi ki, jelen időben. (Ha a múltban szoktunk csinálni valamit, de már nem, azt a “used to” szerkezettel fejezzük ki.)
I don’t listen to the radio. - Nem szoktam rádiót hallgatni.

4.) Érzések, gondolatok, vélemény kifejezése

I don’t like milk. - Nem szeretem a tejet.
I think you are right. - Úgy gondolom, igazad van.
I feel sad. - Szomorúnak érzem magam.
The children want ice cream. - A gyerekek jégkrémet akarnak.

5.) Instrukciók adása

First you boil the water. - Először felforralod a vizet.
You turn right and the third building on the left is the library. - Jobbra fordulsz és bal oldalon a harmadik épület a könyvtár.

5.) Hír, cikk címe

Elephant escapes from zoo – Megszökött az elefánt az állatkertből

6.) Történeti vagy elbeszélő jelen: amikor történelmi eseményt vagy egy velünk a múltban történt eseményt mesélünk el jelen időben, mert úgy érdekesebb, izgalmasabb, esetleg meghökkentő.

I open the closet and it’s empty! - Kinyitom a szekrényt és üres!

7.) Idézés “say” használatával

This article says cats are not supposed to drink milk. - Ez a cikk azt írja, a macskáknak nem kellene tejet inniuk.

8.) Használhatjuk jövő idő helyett is:

When does the plane take off? - Mikor száll fel a repülő?
Next time we leave earlier. - Következő alkalommal előbb indulunk.
I’ll call you after I arrive. - Felhívlak, miután megérkeztem.

9.) Feltételes mondatban, az 1. típusú, jelen idejű vagy lehetséges feltételt tartalmazó mondatok első tagmondatában, az “if” után egyszerű jelen áll, a másik tagmondatban pedig egyszerű jövő idő:

If I have time I’ll visit you. - Ha lesz időm, meglátogatlak.


10.) Vannak olyan igék, amelyek nem használhatók folyamatos jelennel (vagy bármilyen folyamatos igeidővel), tehát ha jelen időben szeretnénk használni őket, ezt csak egyszerű jelenben tudjuk megtenni. Akkor is, ha épp most vannak folyamatban. Ilyenek az érzékeléssel (see - lát, hear- hall, smell – szagot/illatot érez, feel - érez) és az értelmi képességekkel (know - tud, believe - hisz, think - gondol, understand - (meg)ért, suppose - feltételez stb.) kapcsolatos igék.

I smell something weird. - Valami fura szagot érzek.
I believe you are right. - Azt hiszem, igazad van.